General

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden EventAgent, kantoorhoudende te Loosdrecht, Nederland. Hierna te noemen de organisator of organisatie.

Artikel 1 - De Organisatie
De Besloten Vennootschap EventAgent handelend onder het Nederlands recht en kantoorhoudende te Loosdrecht.
Organisatie is aanbieder van arrangementen rondom evenementen.

Artikel 2 - Arrangement informatie
2.1 De organisatie draagt zorg voor een overzichtelijke website waarbij de boeker alle benodigde informatie voorafgaand aan de definitieve boeking kan inzien zonder verdere verplichtingen. Deze informatie bevat in ieder geval:
a. Algemene informatie m.b.t. het hotel
b. Algemene informatie m.b.t. de hotelkamer
c. Algemene informatie m.b.t. de transfer
d. (optioneel) Algemene informatie m.b.t. het diner
e. Algemene informatie m.b.t. het evenement
2.2. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor algemene informatie over de door de organisatie aangeboden arrangementen verspreid door derden.

Artikel 3 - Contract
3.1 Aanbod en acceptatie
Het door de organisatie aangeboden arrangement is definitief na acceptatie van de boeker. Na de boeking ontvangt de boeker één bevestiging per mail.
3.2 Voordat de boeking definitief wordt gemaakt informeert de organisatie de boeker inzake de acceptatie waarna door akkoord van de boeker de boeking definitief is.
3.3. Door het accepteren van de boeking gaat de boeker akkoord met de Algemene Voorwaarden van de organisatie

Artikel 4 - De Boeker
4.1 Iedere persoon die zelfstandig een arrangement boekt via de organisatie voor zichzelf en/of andere personen is verantwoordelijk voor alle daarbij behorende verplichtingen van de gehele boeking.

Artikel 5 - Betaling
Arrangementen dienen direct volledig te worden betaald.

Artikel 6 - Documenten
6.1. De boeker ontvangt direct na een succesvolle betaling een bevestiging via mail. Deze bevestiging geldt tevens als check-in document van het betreffende hotel. Na overleggen van de bevestiging ontvangt de boeker via de hostess in het hotel de benodigde tickets en overige informatie.

Artikel 7- Organisatie Informatie
Voorafgaand aan het evenement voorziet de organisatie de boeker in ieder geval van:
a. Openingstijden balie in hotel
b. Adres hotel
c. Algemene event informatie

Artikel 8- Hotel Informatie
De organisatie voorziet op voorhand de boeker via haar website van alle nodige hotelinformatie. De informatie op de website is gebaseerd op de door organisatie verkregen informatie van het betreffende hotel.
Ingeval deze informatie niet aan de verwachtingen voldoet dient de boeker dit te melden bij het betreffende hotel en de hostess van de organisatie.

Artikel 9 - Verplichtingen van de boeker
Indien de boeker overlast dan wel schade door eigen toedoen toebrengt aan derden of aan het hotel zullen deze kosten direct worden verhaald op de boeker. De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schades veroorzaakt door de boeker.

Artikel 10- Hulp en assistentie
10.1 Mocht het arrangement ondanks de inspanningen van de organisatie niet aan de verwachting van de boeker voldoen zal de organisatie alles in het werk stellen om alsnog aan deze verwachtingen te voldoen. Indien het niet tegemoet komen van deze verwachtingen toegerekend kan worden aan de organisatie worden deze kosten door de organisatie voldaan.
10.2 Indien het niet tegemoet komen van de verwachtingen niet aan de organisatie toegerekend kunnen worden, worden de bijkomende kosten verhaald op de boeker.
10.3 Indien het niet tegemoet komen van de verwachtingen aan beide partijen kan worden toebedeeld worden de kosten naar rato verdeeld.

Artikel 11- Reisdocumenten
11.1 De boeker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het in het bezit hebben van de benodigde geldige reisdocumenten zoals paspoort en visa.
11.2 Indien de boeker hinder ondervindt door het ontbreken van één van de benodigde documenten zijn de hieruit voortvloeiende consequenties voor rekening van de boeker.

Artikel 12- Wijzigingen
12.1 Het aanbrengen van wijzigingen door de boeker na ontvangst van de definitieve bevestiging worden apart in rekening gebracht t.b.v. Euro 27,00 per boeking.

Artikel 13- Annulering door de boeker
Het is niet mogelijk een reeds geboekt arrangement te annuleren.

Artikel 14- Annulering door de organisatie
14.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om een arrangement te annuleren op grond van zwaarwegende omstandigheden.
14.2 Zwaarwegende omstandigheden zijn omstandigheden van dien aard waardoor de organisatie niet in staat is om het arrangement naar tevredenheid van de boeker uit te voeren.
14.3 Indien de oorzaak van de annulering is toe te wijten aan de boeker worden de kosten doorbelast aan de boeker.
14.4 Indien de oorzaak van de annulering toe te wijten is aan de organisatie worden de kosten voldaan door de organisatie.
14.5 Indien de oorzaak van de annulering aan geen van beide partijen te wijten is worden de kosten naar rato verdeeld.
14.6 Indien het evenement door de organisatie wordt geannuleerd, zal de organisatie het totaal door de boeker aan de organisatie betaalde bedrag van het arrangement terugbetalen aan de boeker. Eventagent zal in geen enkel geval gebonden zijn meer te vergoeden dan de door de client aan Eventagent betaalde arrangementsprijs. EventAgent aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
14.7 EventAgent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de client tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of locatie als onderdeel van het arrangement.